Regulamin

Donum Artis

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.donumartis.pl.

1.2. Właścicielem marki Donum Artis i Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.donumartis.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Donum Artis Bartosz Turkowiak, z siedzibą: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 4970065367, REGON 080411554, jest stroną Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na dokumentach jako Sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.

1.3. Definicje używane w Regulaminie:

1.3.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep internetowy www.donumartis.pl.

1.3.2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.).

1.3.3. Konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (login) i hasłem, stanowiąca zbiór danych związanych ze złożonymi Zamówieniami Klienta.

1.3.4. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty E-mail, związana z otrzymywaniem przez Klienta informacji o Towarach, nowościach lub promocjach w Sklepie.

1.3.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.3.6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.donumartis.pl.

1.3.7. Sprzedawca – Donum Artis Bartosz Turkowiak z siedzibą we Wschowie (67-400), Przyczyna Dolna 77, NIP: 4970065367, REGON 080411554, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 4970065367, REGON 080411554, będący właścicielem Sklepu internetowego www.donumartis.pl i marki Donum Artis.

1.3.8. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego.

1.3.9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Donum Artis Bartosz Turkowiak, z siedzibą: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 4970065367, REGON 080411554, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.3.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru wybranego z oferty Sklepu, całkowity koszt z obowiązkiem zapłaty, dane do wysyłki, Faktury VAT, sposób jego dostarczenia, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.

1.4. Sklep prowadzi sprzedaż fabrycznie nowych Towarów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż przeznaczona jest dla Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza Zamówienia. Klient składając Zamówienie akceptuje warunki sprzedaży dokonywanej przez Sklep a określone niniejszym Regulaminem.

1.5. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu Zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego faktu. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

1.6. Poprzez złożenie Zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów E-mail, w celach nie związanych z realizacją Zamówień. Przekazane przez Klienta dane osobowe są chronione przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

1.7. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne: można założyć indywidualne Konto, złożyć Zamówienie poprzez formularz, zapisać się na Newsletter.

1.8. Dane kontaktowe Sklepu: Przyczyna Dolna 77, 67-400 Wschowa, tel. 607 553 553 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, opłata zgodna z taryfą operatora). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych oraz nie zapewnia stałego dostępu komunikacji drogą internetową.

1.9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów pod adresem: www.donumartis.pl/regulamin.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz typów urządzeń. Korzystanie ze Sklepu internetowego, tj. zapoznanie się z jego ofertą, założenie Konta, złożenie Zamówienia, zapisanie się na Newsletter jest możliwe przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznie potrzebnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

2.1.1. System operacyjny Windows, OS X lub Android.

2.1.2. Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5, z włączoną obsługą Javascript i zapisującą pliki „cookies”.

2.1.3. Aktywna poczta elektroniczna.

2.1.4. Łącze sieci internetowej o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

2.1.5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.2. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

3. Informacje o Towarach oraz ich dostępność i prawo autorskie

3.1. Ilość produktów oferowanych przez Sklep jest zmienna. Przed przystąpieniem do złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji Zamówienia oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą po podsumowaniu z kosztami przesyłki. Wszystkie podane ceny są cenami brutto z podliczonym podatkiem VAT w walucie polskiej.

3.2. W przypadku Zamówień przekraczających 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) Sklep zastrzega sobie prawo do ich realizacji w dłuższym okresie czasu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy (po uprzednim poinformowaniu Klienta pocztą elektroniczną).

3.2. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności Zamówień aż do wyczerpania oferty.

3.3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy Towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlania rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu, przedstawione kolory folii należy traktować jako przybliżone.

3.4. Sprzedawca może ustalać indywidualne dni wolne od pracy, których termin podany będzie do wiadomości na stronie internetowej Sklepu. 

3.5. Sprzedawane przez Sklep produkty, z wyjątkiem domeny publicznej, objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów należących do Sklepu.

3.6. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Sklepie należą do Sklepu lub podmiotów trzecich. 

3.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

4. Składanie i realizacja Zamówień, zawarcie umowy, formy płatności

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.donumartis.pl należy wybrać Towary do koszyka, dalej postępować w oparciu o wyświetlane informacje i komunikaty. Należy podać wymagane dane Klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie nazwę firmy i NIP), wybrać sposób płatności oraz dostawy. Do realizacji konieczna jest akceptacja Regulaminu i złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Klient otrzyma informację zwrotną o zawarciu Umowy.

4.2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep może ponadto ustalać indywidualne dni wolne od pracy, których termin podany będzie do wiadomości na stronie internetowej Sklepu.

4.3. Zmiana złożonego Zamówienia może nastąpić tylko do momentu wysłania przez Sklep do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W takim samym czasie Klient może wycofać swoje Zamówienie.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia, które zawiera niekompletne dane, niezbędne do zrealizowania Zamówienia, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu E-mail, brak numeru telefonu. Również Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.

4.5. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Donum Artis Bartosz Turkowiak. Indywidualny czas realizacji Zamówienia dostosowany będzie do stopnia trudności i wielkości złożonego przez Klienta Zamówienia. Przy Zamówieniach powyżej 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) konieczna jest przedpłata w wysokości 50% wartości Zamówienia.

4.6. Zapłata za Zamówienie odbywa się przelewem bankowym na konto Donum Artis Bartosz Turkowiak, poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przy odbiorze paczki kurierskiej (płatność „za pobraniem”). W przypadku przelewu należność za zamówiony Towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki powinna zostać dokonana w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Weryfikacja Zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w dniu uznania konta Donum Artis Bartosz Turkowiak kwotą należności za zamówiony Towar powiększoną o koszty przesyłki. Po wpływie należności na konto Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia. Klient otrzymuje Fakturę VAT drogą elektroniczną lub w wersji papierowej z przesyłką.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi

5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towarów zakupionych w Sklepie przysługują Klientowi dwa lata a bieg terminu rozpoczyna się z dniem wydania Towaru Klientowi. Pod Regulaminem znajduje się załącznik z formularzem reklamacji do procedury reklamacyjnej Towaru z tytułu rękojmi. Sprzedawca ma termin 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.

5.2. Zrealizowane Zamówienie może w stopniu nieznacznym różnić się do wzoru oferowanego na stronie internetowej. W przypadku druków na oferowanych materiałach, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni mogą być spowodowanej uwarunkowaniami technicznymi i produkcyjnymi, niezależnymi od Sklepu. Do realizacji zamówień Sklep wykorzystuje materiały ogólnodostępne w branży poligraficznej, a ich odporność na warunki atmosferyczne określane są każdorazowo przez producenta materiałów.

5.3. Reklamacja dotycząca wad ilościowych i jakościowych, w zakresie wad jawnych może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Po otrzymaniu Towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych wad.

5.4. W przypadku wad Klient ma prawo do żądania w ramach rękojmi wymiany Towaru wadliwego na nowy, nieodpłatną naprawę Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu kosztów. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania Towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń reklamacyjnych.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Za wyjątkiem przypadków określonych w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału, Klient ma prawo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zawarcia Umowy zwrócić zakupiony Towar bez podania przyczyn. Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia kosztu wynikającego z odesłania Towaru niekompletnego lub uszkodzonego. Towar należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej z danymi konta, na które Sklep zwróci pieniądze, należy dołączyć do przesyłki lub wysłać drogą elektroniczną. Pod Regulaminem dostępny jest stosowny formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci na konto podane przez Klienta kwotę Towaru wraz z najtańszym kosztem dostawy Sklepu a Umowa jest uważana za niezawartą.

6.2. Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru w przypadku dotyczącym dostawy Towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne Zamówienie Klienta lub wg jego specyfikacji (w tym ramki, obrazy, plakaty i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Donum Artis).

6.3. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia.

7. Dostawa Towarów

7.1. Dostawa Towaru pod wskazany w Zamówieniu adres na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy po przedpłacie wynosi 12 zł, a w razie płatności przy odbiorze: 16 zł. Dla Zamówienia powyżej 300,00 zł brutto dostawa jest darmowa. 

7.2. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Klienta. Jeżeli Klient zapłacił za Towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

7.3. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

7.4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową (biuro@donumartis.pl) lub telefonicznie (tel. kom. 607 553 553) ze Sklepem.

7.5. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z Zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać do Sklepu.

7.6. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy.

7.7. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości Zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre Zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności te przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

8. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

8.1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

8.1.1. Wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

8.1.2. Wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

8.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

8.3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

8.5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

8.6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00), którą prowadzi Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na: https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=o&miasto=o&x=40&y=5.

8.8. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE 2013 L 165/1) Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR. Ułatwia ona pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Łącze elektroniczne do platformy ODR jest dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.9. W razie pytań odnośnie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów możliwy jest kontakt bezpośrednio z Donum Artis Bartosz Turkowiak.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk. Klient może zapoznać się z Kodeksem na stronie internetowej: www.prawnik-online.eu. Na życzenie Klienta Sprzedawca prześle jego treść drogą elektroniczną.

9.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd powszechny według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej albo przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

9.3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie Donum Artis. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące od chwili złożenia Zamówienia Towaru przez niego w Sklepie.

9.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia (np. z powodu zmiany przepisów prawnych). Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu Zamówienia.

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

9.6. Jeżeli któraś klauzula niniejszego regulaminu straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

9.7. Regulamin obowiązuje od 07.12.2020 r.

9.8. Regulamin można pobrać w formacie PDF w załączniku poniżej. Załączniki w formacie PDF (pobieranie/drukowanie):
1. Reklamacja Towarów z tytułu rękojmi.
2. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy
3. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
4. Regulamin Sklepu Donum Artis obowiązujący od 07.12.2020 r.

X